طراحی و پیاده سازی توسط مجموعه مهندسی بازرگانی فرآی